Kupuję bilet

Wybieram termin
Wybieram miejsce
Podsumowanie

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW do TEATRU LALKA w Warszawie

TERMS AND CONDITIONS OF TEATR LALKA 
in Warsaw ON-LINE TICKET SALES
via the Theater website

 

§1 Sprzedaż biletów on-line

 

1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Teatr LALKA, 00-901 Warszawa, PKiN Plac Defilad 1.

2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Teatrem została zawarta na podstawie spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie www.bilety.teatrlalka.pl.

3. Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line oznacza akceptację Regulaminu.

4. Przy zakupie on-line biletów, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego i karty płatniczej.

5. Bilety pozostają własnością Teatru do czasu odnotowania przez Teatr potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Kupującego.

6. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 3 godzin od momentu zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.

7. Płatności za bilety obsługiwane są przez PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90, za pośrednictwem portalu internetowego www.platnosci.pl. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w §1 ust.6 Regulaminu powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone na konto bankowe Kupującego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności - Firmę PayU S.A., właściciela portalu payu.pl /WWW.payu.pl/kontakt/, z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować, wysyłając e-mail na adres: elektroniczna/pomoc@payu.pl/ lub dzwoniąc pod numer: 61 630 60 05.

8. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayU S.A.

9. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

10. Ceny biletów zawierają podatek VAT.

11. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję - Faktura VAT - oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.

12. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Teatr.

13. W systemie sprzedaży on-line można kupić bilety w cenie 40 zł bez uwzględnienia biletu ulgowego.

14. Kupujący drukuje bilet / bilety po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez Teatr.

15. W przypadku konieczności zakupu biletów dla grupy zorganizowanej Teatr prosi o potwierdzenie po przez kontakt mailowy lub telefoniczny z Biurem Obsługi Widzów lub Kasą Biletową Teatru. Bilety bezpłatne dla opiekunów grup mogą być zarezerwowane tylko przez Teatr.

16. Sprzedaż biletów w Systemie on–line kończy się 3 godziny przed rozpoczęciem danego spektaklu. W celu zakupienia biletów w dniu prezentacji danego spektaklu, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Biurem Obsługi Widzów lub Kasą biletową Teatru.
17. Teatr zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
18. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line nie oznacza braku biletów w Kasie biletowej Teatru.
19. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

  

§2 Zwrot, wymiana biletów, reklamacje

 

1. W przypadku, gdy spektakl nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Teatru, Teatr przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty. Zwrot może być dokonany wyłącznie w Kasie biletowej Teatru. W takim przypadku Teatr zwraca klientowi całość poniesionej przez niego opłaty. 

2. Zwrot biletów, w przypadku rezygnacji Kupującego, może nastąpić jedynie w Kasie biletowej Teatru, najpóźniej w dniu poprzedzającym spektakl, na który zostały zakupione bilety, w godzinach otwarcia Kasy biletowej Teatru. 

3. Zwrot biletów grupowych w przypadku rezygnacji Kupującego, może nastąpić jedynie w Kasie biletowej Teatru, najpóźniej na dwa tygodnie przed datą spektaklu, na który zostały zakupione bilety, w godzinach otwarcia Kasy biletowej Teatru. 

4. Warunkiem otrzymania zwrotu wpłaconej przez Kupującego kwoty jest zwrot wydrukowanych przez Kupującego biletów domowych w Kasie biletowej Teatru.

5. Spektakle i inne wydarzenia zaczynają się punktualnie, bilet traci ważność z momentem rozpoczęcia spektaklu lub wydarzenia wskazanego na bilecie, co oznacza, że spóźniona osoba nie ma możliwości wejścia na spektakl nie ma prawa do zwrotu ani przebukowania biletu (termin przebukowanie oznacza zwrot i ponowny zakup).

6. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi ani przebukowaniu.

7. Przebukowanie biletów na inny spektakl lub wydarzenie jest możliwe najpóźniej w dniu poprzedzającym spektakl, na który zostały zakupione bilety, w godzinach otwarcia Kasy biletowej Teatru. 

8. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu biletów, na wskazane adresy mailowe: rezerwacje@teatrlalka.pl lub w Kasie biletowej Teatru.

  

§3 Inne postanowienia

 

1. Bilety zakupione w Kasie biletowej oraz za pośrednictwem strony internetowej Teatru Lalka nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.

2. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

3. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.

4. Spektakle i inne wydarzenia zaczynają się punktualnie, dlatego Teatr ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej. Jeżeli będzie taka możliwość, widz zostanie wpuszczony na widownię w pierwszym dogodnym momencie.

5. Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika oraz godzin pracy Biura Obsługi Widzów i Kasy biletowej Teatru opublikowane zostały na stronie www.teatrlalka.pl.

6. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

7. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej oraz w Kasie biletowej Teatru Lalka w Warszawie.

  

§4 Ochrona danych osobowych

 

1. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży on-line Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Teatr danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.

2. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Teatr Lalka w ramach sprzedaży biletów wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Teatr Lalka w Warszawie wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.

3. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).

4. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.

 

TERMS AND CONDITIONS OF TEATR LALKA in Warsaw ON-LINE TICKET SALES via the Theater website

 

 §1. On-line ticket sales

 

1. LALKA Theater 00-901 Warsaw, PKiN Plac Defilad 1 is handling ticket sales and distribution.

2. The sales agreement between the Buyer and the Theater was concluded in accordance with the ticket purchase procedure published on www.bilety.teatrlalka.pl

3. The on-line ticket purchase transaction constitutes the acceptance of Terms and Conditions.

4. On-line ticket purchase may be paid by bank transfer or a payment card.

5. The tickets shall remain the Theater’s property until the Theater receives the payment confirmation from the Buyer’s bank.

6. If the payment is not confirmed by the Buyer’s bank within 3 hours following the order placement, the order will be automatically cancelled.

7. Ticket payments are handled by PayU S.A. with its seat in Poznań, ul. Marcelińska 90, via www.platnosci.pl website.If the confirmation referred to in Section 1(6) of T&C’s is not received, the money charged by the payment operator may be used for another purchase transaction or refunded to the Buyer’s bank account.The Buyer will be notified about the payment reimbursement procedure by e-mail sent by the payment operator - PayU S.A., the owner of payu.pl/www.payu.p./kontakt/. The Buyer should contact the operator directly, by sending an e-mail to: elektroniczna/pomoc@payu.pl/ or by calling: 61 630 60 05.

8. The Theater shall not be liable for any consequences resulting from PayU S.A. payment system irregularities.

9. Pursuant to the Regulation of the Minister of Finance of 29 November 2012, Internet ticket sales are not treated as fiscal transaction and that is why, the Buyer will not receive a fiscal payment receipt.

10. The ticket price includes VAT.

11. In order to receive a VAT invoice, check VAT Invoice option and fill in correct data.

12. Persons paying via foreign bank should add bank transaction fee to the price, as Theater will issue tickets in exchange for full and timely payment only.

13. On-line ticket price is PLN 40, without any discounts.

14. The Buyer should print out the ticket/tickets, once the Theater has confirmed order fulfillment.

15. If organized group tickets are required, the Theater will ask for confirmation via e-mail or call to Customer Service Office or Box Office.Free tickets for group supervisors may be reserved by the Theater only.

16. Tickets can be purchased on-line up to 3 hours prior to a given play.

 To buy tickets on the performance day, please contact the Customer Service Office or Box Office by e-mail or by phone.

17. The Theater reserves the right to close on-line ticket sales at any time, without a reason.

18. If tickets cannot be purchased on-line, they may be still available at the Theater Box Office.

19. The Theater shall not be liable for any consequences of entering incorrect or untrue information in the order form.

 

§2. Refunds, ticket exchange, complaints

 

 1. If a given play is cancelled by the Theater, the Theater shall accept and refund the tickets.Refunds may be obtained at the Theater's Box Office only.In such case, the Theater shall refund the full ticket price.

2. Buyers may return the tickets to the Theater’s Box Office only, one day prior to the play at the latest, during Box Office business hours.

3. Group tickets may be returned to the Theater’s Box Office only, two weeks prior to the play at the latest, during Box Office business hours.

4. To receive ticket refund, the Buyer must return printed tickets to the Theater’s Box Office.

5. Plays and other events start on time, the ticket will become invalid as the play or event indicated in the ticket starts. It means that all those, who are late will not be allowed to enter and will not be eligible to a ticket refund or rebooking (rebooking means money refund and another purchase).

6. There will be no refunds or rebooking of the unused and expired tickets.

7. A ticket can be rebooked for another play or event one day prior to such play or event at the latest, during Box Office business hours.In such case.

8. Any complaints should be sent within two business days following the ticket purchase to the following e-mail address:rezerwacje@teatrlalka.pl or filed at the Theater's Box Office.

 

§3. Other provisions

 

 1. Tickets purchased at the Box Office or via Lalka Theater website shall  not be copied, modified or scanned.

2. The Theater shall not be liable for the Internet operations, when buying the tickets on-line.The Theater shall not be liable for any messages or other data lost on the Internet, individual computer settings or configuration thereof, or for any settings or Internet service interruptions.

3. The Theater shall not be liable for tickets damaged or lost by the Buyer.

4. As plays and other events start on time, the Theater shall have the right not to admit any person, who is late.If possible, such persons will be admitted at the first possible moment.

5. All the information on the calendar, prices as well as Customer Service Office and Box Office business hours can be found at www.teatrlalka.pl

6. The Theater reserves the right to change the play calendar.

7. These on-line sales Terms and Conditions are available on the Internet and at Lalka Theater Box Office in Warsaw.

 

§4. Personal data protection

 

 1. By registering in the on-line sales system, the Buyer agrees for the Theater to store and process the Buyer's personal data required for the order fulfillment, contacts with the Buyer as well as any other operations required for the ticket sales system functioning.

2. All the personal data received by Lalka Theater in the course of ticket sales shall be used to deliver information on Lalka Theater promotions upon the consent of the data subject only.

3. Personal data shall be stored and processed in accordance with the Personal Data Protection Act (J. of L. of 2002, No. 101, item 926, as amended) and Electronic Services Act of 18 July  2002 (J. of L. of 2002, No. 144, item 1204).

4. Every person providing his/her personal data shall have the right to access, modify or update such data.